Geocompostos


Geocompostos GTX - Numa Industrial

Geocompostos GTX

El geocompost NUMAPOL GTX està format per una geomembrana de polietilè d'alta densitat a la qual se li termosolda un geotèxtil no teixit de polipropilè per una cara o per totes dues.

El procés d'unir tèrmicament aquests dos elements dóna com a resultat un únic producte que té unes característiques tècniques superiors a les dels dos elements col·locats per separat i treballant de forma independent. A aquest fet s'ha d'afegir una més fàcil i ràpida instal·lació, cosa que sens dubte augmenta la qualitat de l'acabat del producte final, ja que es disminueix la manipulació del producte en obra.

Compleix les normes UNE EN-13361/2-13491-13492/3-15382

 

Més informació

Entre els avantatges d'aquest producte destacar que la geomembrana impermeable queda sempre protegida pel geotèxtil evitant problemes de punxonament tant en el muntatge com en la seva vida útil, donant al conjunt unes propietats mecàniques que no tenen els dos per separat.

Un altre avantatge és l’ angle de fregament molt superior a altres solucions basades en làmines texturitzades o estrucuradas pel que permet augmentar el pendent dels talussos on s'instal • la i ocultar-la amb terra vegetal o formigó més fàcilment.

Així mateix, col·locat en horitzontal sobre una plataforma, l'efecte de tenir un coeficient de fregament més alt que una làmina de polietilè i un geotèxtil actuant per separat, es tradueix que, per exemple, podem permetre la circulació de camions sobre petites capes de terreny situades directament sobre el NUMAPOL GTX sense que hi hagi esllavissades d'aquest terreny sobre el geocompost.

Finalment cal destacar la disminució de costos d'instal • lació en no haver de llastrar el geotèxtil durant la instal • lació per evitar els efectes del vent i millora de la qualitat del producte final instal • lat en reduir la seva manipulació.

Algunes de les aplicacions per als geocompostos:

geocompuesto Substitució de sòl estabilitzat amb calç

geocompuesto para cuentas vegetales Cunetes vegetals

geocompuesto terraplen Encapsulat de terraplens

geotextil Millora de capacitat portant

drenaje con geocompuesto Drenatge horitzontal de terraplens

mueros verdes Murs verds

impermeabilizacion geocompuesto Impermeabilització horitzontal d'un terraplè

lamina impermeable Impermeabilització de talussos de terraplè

lamina geocompuesto impermeable Impermeabilització de canals

numa industrial gtx Impermeabilització de abocadors

laminas con geotextil Impermeabilització de basses

Productes relacionats

Geomembrana de color

A part del color negre podem fabricar sota comanda geomembrana en color verd, blau o beige.

Fil d'extursió

Fabriquem fil de polietilè en rodets per a soldadura per extrusió o també subministrem granulat.

Productes relacionats

Geotèxtils

Subministrem geotèxtils de Polipropilè o Polièster en diferents gramatges i mides.

Perfil d'ancoratge de formigó

Fabriquem perfil de polietilè per ancoratge al formigó.

Productes relacionats

Geomembrana VLDPE

Fabriquem geomembrana VLDPE, polietilè ultra flexible per realitzar treballs que requereixin gran flexibilitat en bobines de 1,5 m d'ample.

Geodrens

Subministrem geodrens compostos d'una geored de polietilè més un o dos geotèxtils adherits.

XARXES SOCIALS

CONTACTE

CERTIFICATS