Nova membrana impermeable als gasos


El radó és un element químic que pertany al grup dels gasos nobles. És producte de la desintegració radioactiva de l’urani, que es troba en sòls i roques. Tot i que també es pot trobar a l’aigua.

El radó es pot desprendre fàcilment del sòl i quedar-se en suspens a l’aire, on es desintegra i crea altres partícules volàtils radioactives. Malgrat aquesta radioactivitat, a l’aire les partícules es dilueixen ràpidament fins aconseguir baixes concentracions, les quals no són molt perjudicials per la salut. No obstant, aquest gas té la capacitat de travessar esquerdes i, per tant, el podem trobar en llocs tancats, on la concentració és més elevada. És en aquesta situació on emergeix el problema, ja que, la seva radioactivitat, produeix conseqüències negatives per la salut de la persona, doncs és un factor de risc pel càncer de pulmó, fins i tot en concentracions no gaire altes, com les que trobem a cases, escoles…

En resposta a aquesta situació, l’OMS va publicar el “Manual sobre el radó en interiors: una perspectiva de salut pública”. En aquest article es presenten normatives que ajuden a reduir els riscs per la salut. Entre altres, aposta per incloure mesures protectores a les normes de construcció, i d’aquesta manera, reduir les concentracions de radó als nous edificis. Per fer possible això, proposa diverses estratègies, les quals una suggereix la integració de barreres i membranes entre el sòl i l’interior. A més, que les membranes també poden ajudar a limitar la penetració de la humitat.

Davant d’aquesta clara amenaça per la salut i les propostes de l’OMS, Numa Industrial ha decidit actuar. Estem desenvolupant una membrana impermeable als gasos, específica per aquesta ocasió. El format d’aquesta serà en amples de màxim 1,5m i 20ml de longitud i estarà en diferents gruixos; de 0,8mm a 1,5mm, el color d’aquest producte serà vermell. Amb ella aconseguirem la impermeabilització i impossibilitarem el pas del gas per les esquerdes i com a resultat, disminuirem les concentracions d’aquest i reduirem el risc per la salut.